YUKARI ÇIK

Çanakkale Travel
Çanakkale Travel

Gökçeada Yıldız Koy Planına Yürütmeyi Durdurma Kararı Verildi

Çanakkale'nin Gökçeada İlçe Belediyesi tarafından hazırlanıp kabul edilen, Yıldız Koy’da yapılaşmaya neden olacağı gerekçesiyle çevrecilerin karşı çıktığı “Yıldız Koyu Koruma Amaçlı İmar Planı” için İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

25 Şubat 2022 tarihinde eklendi

Edinilen bilgiye göre Gökçeada Belediye Meclisi’nde 4 Ekim 2021'de oy çokluğuyla kabul edilen ve onay için Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na gönderilen ”Yıldız Koyu Koruma Amaçlı İmar Planında inceleme yapan Kurul üyeleri, planda eksiklikler tespit etti. Bunun üzerine Yıldız Koyu Koruma Amaçlı İmar Planı, ‘Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğe göre hazırlanmadığından, eksikliklerin giderilmesi için Kasım ayında Gökçeada Belediyesi’ne iade edildi. Türkiye’nin ilk ve tek Sualtı Milli Parkı içerisinde kalan Yıldız Koy’da yapılaşmaya neden olacağı gerekçesiyle çevrecilerin karşı çıktığı imar planı için Gökçeada Kaymakamlığı ise Gökçeada Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan davacı oldu.

Kaleköy Köyü Yıldızkoy Mevkii 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı revizyonu ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı revizyonunun kabul edilerek, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onanmasına ilişkin 04/10/2021 tarih ve 2021-58 sayılı Gökçeada Belediye Meclisi kararının; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine aykırı olarak Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu veya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarının uygunluk kararı alınmadan alındığını, planlama yapılacak alana ait ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan görüş alınması, ÇED raporunun güncel tarihli olması, planlama alanının tamamını kapsayacak şekilde Jeoloji/Jeoteknik Etüd Raporunun bulunması gerekirken belirtilen bu hususlara uygun hareket edilmediği ve mevzuata aykırı olduğunu ileri süren Gökçeada Kaymakamlığı, yürütmenin durdurulması için Çanakkale 2. İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ

Çanakkale 2. İdare Mahkemesi dava sonucu imar planı için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkemenin kararında şu ifadelere yer verildi: "Koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planlarının hazırlık, onay ve ilan sürecine ilişkin olarak 2863 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelikte farklı düzenlemeler öngörülmüştür. Buna göre, koruma amaçlı imar planlarının hazırlanmasında, koruma bölge kurulları belirleyici konuma sahip olup, koruma bölge kurullarında görüşülen ve uygun görülen koruma planları ilgili belediyeye onaylanmak üzere gönderilecektir.

Bu bakımdan, sit alanın belediye ve mücavir alan sınırı içinde olması halinde ilgili belediye, koruma amaçlı imar planlarının yapım sürecinde yapılaşma ve diğer koşullar yönünden koruma kurulu kararları çerçevesinde bağlı yetki içindedir.

Ancak, uyuşmazlık konusu meclis kararının, 2863 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümlerinde öngörülen usul çerçevesinde, koruma bölge kurulunda görüşülüp uygun görülmeden, doğrudan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca genel imar rejimine tabi imar planlarında kullanılan yetki kapsamında tesis edilmesi nedeniyle hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, davalı Gökçeada Belediye Başkanlığı tarafından, plan ve eklerinin Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne incelenmek üzere gönderildiği, planların yapım aşamasının devam ettiği ileri sürülmekte ise de; şeklen meclis kararının hukuki varlığını koruduğu ve davalı idare tarafından dava konusu işlemin düzeltilmesi ve değiştirilmesine yönelik yeni bir idari işlem de tesis edilmediği anlaşıldığından kesin ve yürütülebilir bir işlem bulunmadığı iddiasına itibar edilmemiştir.

Bu durumda, yukarıda değinilen gerekçelerle hukuka aykırılığı ortaya konan işlemin, icrailiğini devam ettirmesi halinde telafisi güç veya imkansız zararların ortaya çıkacağı kanaatine varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içerisinde Bursa Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi”

(Haber Kaynak ve Aktif Link Gösterilmeden İzinsiz Alınıp Yayınlanamaz)

8.076 kez okundu